שר הביטחון

שר הביטחון רשאי לפתוח במלחמה גרעינית על בת ברית אך לא לאשר ביטול קרטון חלב, שהעבירה בטעות קופאית